Plan uređenja groblja

DETALJNI PLAN UREĐENJA GRADSKOG GROBLJA KNIN

 

 

ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA                                                          GRAD KNIN

Naziv prostornog plana: DPU GRADSKOG GROBLJA KNINA 

Broj kartografskog prikaza: 8 

 

Mjerilo kartografskog prikaza: M 1:500, 1:1000

Program mjera za unapređenje stanja u prostoru

(Službeno glasilo):

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 02/98, 12/00, 18/02

Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana:

SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 11/08

Javna rasprava (datum objave):

29. svibnja 2008.

Javni uvid održan:

od: 6. lipnja 2008.

do: 5. srpnja 2008.

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave

Milivoj Rimac d.i.g.

(ime,prezime i potpis)

Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:            312 arhitektonska radionica d.o.o. SPLIT

Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Odgovorna osoba:

Nikola Popić d.i.a.

(ime, prezime i potpis)

Koordinator plana :  Nikola Popić d.i.a.

Stručni tim u izradi plana:  Nikola Popić, d.i.a., Đurđa Vujnović, d.i.a.,

Nikša Mrkonjić, mr.arh., Kristina Bešlić, d.i.g., Ivo Žuvela, d.i.s., Mladen Žanić, d.i.e.

Pečat predstavničkog tijela:

Predsjednik predstavničkog tijela:

Željko Šimunac

(ime, prezime i potpis)

Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava:

Milivoj Rimac d.i.g.

(ime,prezime i potpis)

Pečat nadležnog tijela:

 

 

 

 

 

 

Nositelj izrade plana:           Grad Knin

Naručitelj:                              Grad Knin, Gradsko poglavarstvo

Izrađivač plana:                    312 arhitektonska radionica d.o.o., Split

Vrsta plana:                          Detaljni plan uređenja gradskog groblja Knin

Koordinator plana:               Nikola Popić, dipl. ing. arh.

Direktor:                                Nikola Popić, dipl. ing. arh.

Split, listopad 2008.

 

T.D.  149/07

 

  

 

S a d r ž a j :

 

 

I.          Obrazloženje

 

1.         POLAZIŠTA

 

1.1.     Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

1.1.1.  Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

1.1.2.  Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

1.1.3.  Obveze iz planova šireg područja

1.1.4.  Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

 

 

II.            PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

 

2.1.        Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

2.2.        Detaljna namjena površina

2.2.1.   Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina

2.3.        Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

2.4.        Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

2.4.1.   Uvjeti i način gradnje

2.4.2.   Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

2.5.        Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

 

 

III.        Odredbe za provođenje

 

1.            Uvjeti određivanja namjene površina

2.            Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građe-vina

2.1.        Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađe-nosti)

2.2.        Veličina i površina građevina (ukupna bruto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

2.3.        Namjena građevina

2.4.        Smještaj građevina na građevnoj čestici

2.5.        Oblikovanje građevina

2.6.        Uređenje građevnih čestica

3.            Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i telekomunika-cijskom infrastrukturnom mrežom

3.1.        Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

3.1.1.   Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja

(elementi trase i mjesta priključka prometnica manjeg značaja)

3.1.2.   Gradske i pristupne ulice

(situacijski i visinski elementi trasa i križanja i poprečni profili s tehničkim elementima)

3.1.3     Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

3.1.4     Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

3.1.5     Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

3.1.6     Biciklističke staze

3.1.7     Trgovi i druge veće pješačke površine

3.2.        Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

3.3.        Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske mreže  

3.4.        Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, opskrba plinom, opskrba toplinskom energijom, elektroopskrba i javna rasvjeta)

4.            Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

5.            Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

6.            Uvjeti i način gradnje

7.            Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

8.            Mjere provedbe plana

9.            Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1      Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

 

 

 

U grafičkom dijelu planovi će sadržavati kartografske prikaze i to:

 

1.            Detaljna namjena površina

2.            Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

3.            Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora

4.            Uvjeti gradnje

 

 

 

 

I.          OBRAZLOŽENJE

 

1.         Polazišta

 

1.1.     Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu plana

           

            Područje koje obuhvaća ovaj plan veličine je 7,138 ha, nalazi se u građevinskom području određenom Generalnim urbanističkim planom za proširenje groblja. Po svojoj veličini ovo groblje, kada bude izgrađeno, spadat će u red srednje velikih groblja (5-20 ha), dok danas sa svojom površinom od oko 1,7 ha, spada u red malih groblja (do 5 ha).

Značaj, osjetljivost i posebnost ovog prostora je u značenju teme groblja u svijesti ljudi i njegovoj fizičkoj i mentalnoj slici Knina. Njegov položaj, pomno odabran, kako se to radilo u vrijeme njegova nastanka, je u Kninskom polju, u sjevernom dijelu grada. Gledan s južne strane, ovaj prostor se tek čempresima izdvaja, dok je sa sjeverne strane, u doživljaju dolaska iz smjera Sinja, ovaj prostor decentno naglasio vrh jedne zanimljive geomorfološke kompozicije. Mogućnost proširenja možda je i nesvjesno ostavljena prema sjevernim obroncima. 

 

 

1.1.1.  Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti

 

                        Područje unutar obuhvata ovog plana dijelom je izgrađeno. Odnosi se to na postojeće groblje, nekad podijeljeno na katolički (zapadno) i pravoslavni(istočni) dio. Centralno postavljeni ulaz s južne strane u klasicističkom slogu, lijepo je i nenametljivo izgrađen od kamena kao i cijela južna ograda prema ulici, Istočna ograda, tekođer od kamena potpuno je očuvana, dok se zapadna, radi neplanskog proširenja groblja srušila. Proširenje je odabrano sa one strane gdje je teren najravniji, i gdje je bilo najjednostavnije proširiti groblje.

 

            Sukladno vremenu nastanka, groblje je jasnog tlocrta, naglašenog čempresima, s centralno postavljenom građevinom ispred koje se obavlja obred. Ova građevina nema posebnih arhitektonskih vrijednosti i ne zadovoljava današnje potrebe. Njena lokacija je takva da onemogučava proširenje vanjskog prostora potrebnog za odvijanje obreda pokopa.

 

            Teren na kojem je groblje postavljeno je vrlo zanimljiv i očigledno sjajno izabran prostor, koji se mogao u vremenu nastanka izdvajati od ostalog prostora i u fizičkoj slici Knina imati značenje koje taj sadržaj treba imati.

            Preostali prostor za proširenje groblja s istočne i sjeverne strane relativno je pogodan za izgradnju groblja.

 

 

 

1.1.2.  Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost

 

 

Prometna opremljenost

 

Kolnopješačkaprometnicakojomsesadapristupaovomprostoru, ulica Kninskih biskupa, dovoljnog je profila i omogućava formiranje sabirne ulice predviđene GUP-om. S ove ulice lako je moguće pristupiti parkiralištu koje se treba planirati s južne strane, a također je omogućen lagan pristup sjeverno ka kolnom ulazu u groblje koje je potrebno ostvariti radi gradnje i održavanja groblja. Obveza planiranja ugibališta za autobuse, također je lako moguća.

Postojeća ulica položena u smjeru istok – zapad, dio je prometne gradske mreže i omogućava kružni tok prometa, što je svakako kvaliteta. Poprečniprofilprometnicevarira, aprosječnaširinaje8,0 m. NazapadnojstraniovaulicaseprekoraskrižjaspajasTomislavovomulicomicestomzaMirkoviće, anaistokusaSuronjinomulicom.

Ne postoje uređene parkirališne površine, pa se vozila parkiraju obostrano uz ulicu.

            Nema postaje javnog gradskog autobusnog prijevoza.

 

 

            Vodoopskrba i odvodnja

 

Snabdijevanja vodom ovog područja vrši se tlačnom vodovodnom cijevi ACC profila 80 mm, koja je položena s vanjske strane ceste, uz njezin južni rub. Od ove cijevi, za potrebe groblja odvaja se jedan ogranak tlačne vodovodne čelične pocinčane cijevi profila 4 cola.

Kanalizacijska mreža nije realizirana.

 

            Elektroenergetika i telekomunikacijska opremljenost

 

Elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije nalaze se u neposrednoj blizini, i ugrađene su u cestu. Rađene su za potrebe zapadnog dijela ulice u kojem su izgrađeni individualni stambeni objekti. Kako u istočnom dijelu ulice nema izgradnje, tako nisu niti položene elektroenergetske i telekomunikacijske instalacije.

 

 

1.1.3.  Obveze iz plana šireg područja

 

Generalnim urbanističkim planom Knina ( 1999. g.), odnosno njegovim izmjenama i dopunama ( 2005. g.), utvrđena je površina za groblje i njegovo proširenje. GUP-om je također utvrđena obveza izrade Detaljnog plana uređenja za ovo područje. GUP-om je kroz Odredbe za provođenje plana utvrđeno da se:

-                  planira uređenje zaštitnog zelenila oko groblja i na drugim prostorima u cilju uređenja prostora, odvajanja pojedinih djelatnosti i zaštita čovjekove okoline;

-                  uređenje novog groblja predviđa proširenjem sjeverno i južno od postojećeg groblja. Na sjevernom području planira se proširenje groblja (nova grobna mjesta, crkva, kapela, obredne dvorane, mrtvačnica, staze, zelenilo i dr.), a na južnom dijelu (južno od ulice Kninskih biskupa) planira se uređenje ostalih pratećih sadržaja groblja (crkve, kapele obredne dvorane, mrtvačnice i sl.);

-                  određuju zone i lokaliteti na kojima je potrebno urediti javna parkirališta u cilju osiguranja prostora za smještaj vozila u mirovanju uz značajne objekte (groblje) koji privlače veći broj posjetitelja.

na javnim parkiralištima urede drvoredi te riješi odvodnja oborinskih voda koje je potrebno tretirati kroz separatore ulja i masti prije upuštanja u tlo i vode;

-              za javni prijevoz putnika formira sustav javnog gradskog autobusnog prijevoza koji treba pokrivati mrežu javnih cesta, razvrstane ceste glavne gradske i dio sabirnih cesta.

Ugibališta autobusa se formiraju uz kolnik ulice, širine kolnog traka 3,0 m i u pravilu iza križanja;

-              kroz izradu Detaljnog plana uređenja groblja treba osigurati prostor za gradnju novih grobnica i za posebne sadržaje, parkirališta i drugo. Potrebno je osigurati uređenje pojasa zaštitnog zelenila, posebno prema susjednim stambenim i drugim zonama. Rješenjem groblja moguće je obuhvatiti i lokaciju buduće crkve Svetog Jakova, te osigurati nužnu prostornu vezu među sadržajima.

 

1.1.4.  Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora

 

Prostor unutar obuhvata ovog Plana odabran je zbog želje za gradnjom (proširenjem) groblja. Izbor baš ovog mjesta za proširenje groblja logičan je, kao i smjer njegovog proširenja. Sadašnji prostor groblja jasno je označen u fizičkoj slici Knina iz svih smjerova iz kojih doživljavamo širi prostor Knina. Iznenađenje predstavlja smjer dolaska iz Sinja, kad postajemo potpuno svjesni suptilnosti urbanističkog rješenja i terena, koji od vrha brijega na kojem je groblje, pada prema sjeveru. Doživljaj ovog prostora sa suprotne strane nije identičan.

Padina prema sjeveru, na koju će se groblje očito trebati proširiti, relativno je pogodna za gradnju groblja, koje će se prateći teren, terasasto spuštati prema sjeveru.

Prometna infrastruktura koja je zatečena unutar obuhvata ovog plana omogućava planiranje sabirne ulice s kolnom i pješačkom komunikacijom u propisanom profilu. Položaj parkirališta južno od te komunikacije (ulica Kninskih biskupa) dobro je odabran, a teren podatan za takvu namjenu.

 

To se ne odnosi na preostalu komunalnu infrastrukturu koja je položena u trup ulice, u zapadnom dijelu, iz razloga postojanja stambenih individualnih objekata s južne strane ulice u tom dijelu. Postojeća vodovodna instalacija je poddimenzionirana za potrebe budućega groblja i traži značajne promjene.

Kanalizacijske instalacije ne postoje.

 

 

II.         PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

 

 

2.1.     Program gradnje i uređenja površina i zemljišta

 

Novoformirana parcela broj 1, formira se cijepanjem č. z. 2162,2150, 2171/1, 2160, 2148, i č.zgr. 832 , parcela br. 2 formira se cijepanjem č.z. 936, 946 i 832, parcela br. 3 cijepanjem č.z. 935 i 936. Novoformirana parcela br. 4 formira se cijepanjem č.z. 2148, 936, 935, 929, 930, 928/2, 937 i 947, a parcela br.5 formira se cijepanjem č.z. 947 i 948.

 

Obavezno je potpuno ozelenjavanje zaštitnih zelenih površina visokim raslinjem.

 

Na parceli broj 1predviđena je izgradnja mrtvačnice i odarnice i pogona groblja, te vanjskog prostora za oproštaj. Površina građevine je                         860 m2.

 

Na parceli broj 2planirana je izgradnja nadstrešnice i postaje gradskog autobusnog prijevoza. Građevina je prizemna površine 20 m2.

 

Na parceli broj 3planirana je izgradnja prostora za prodaju cvijeća i svijeća i sličnih potrebština. Građevina je prizemna površine 125 m2.

 

Na parceli broj 4planirana je sabirna ulica. Planirana je njezina rekonstrukcija.

 

Na parceli broj 5planirana je površina za promet u mirovanju (parkiralište).

 

Na parcelama broj 6 – 9planirana je površina s grobnicama. Grobnice će se graditi jednostrane i dvostrane, a u potpornim zidovima posebna mjesta za pohranu urni.

 

Na parceli broj 10planirane su zaštitne zelene površine. One bi uključivale i postojeći izvor i prostor oko njega u jednu parkovnu cjelinu.

 

 

 

2.2.     Detaljna namjena površina

 

            Detaljnom namjenom površine utvrđuje se nekoliko namjenskih površina:

            –          groblje                                                                                  4,2261 ha

            –          zaštitne zelene površine                                                  1,9001 ha

            –          parkirališne površine                                                         0,5800 ha

            –          poslovna trgovačka namjena                                          0,0125 ha

            –          javna i društvena namjena-prostor za ispračaj                        0,0850 ha

            –          posebna namjena-odlagalište                                        0,0981 ha

            –          površine infrastrukturnih sustava-promet                     0,2362 ha

UKUPNO:                                                                           7,138 ha 

 

 

 

2.2.1.  Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja

i uređenja površina i planiranih građevina

 

Detaljna namjena površina – specifikacija površina

 

Broj

Namjena

m2

ha

1

Novoformirane građevne čestice

 

17406

1,7

2.

Planirane površine etaža

bto

 

1005

 

 

 

2.3.     Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna

infrastrukturna mreža

 

PROMETNA INFRASTRUKTURA

Na području obuhvata Plana predviđena je jedna prometnica, sabirna ulica (ulica Kninskih biskupa). Njezin profil je propisane širine, jedna kolna traka širine 3,0 m, dakle ukupna širina kolnika 6,0 m i pločnika 2,0 m s obje strane. Ukupna širina ove ulice planirana je 10,0 m.

S južne strane ulice planirano je ugibalište za autobus gradskog prijevoza i pristupi javnom parkiralištu za potrebe groblja. Ovo parkiralište dimenzionirano je prema raspoloživom prostoru, i najintezivnijim posjetama groblju za vrijeme sprovoda i blagdana Svih Svetih i Dana mrtvih. Broj parkirališnih mjesta iznosi 220.

 Za sve prometnice dana su situacijska rješenja, s visinskim kotama raskrižja.

           Sabirna gradska prometnica     

Dionica u području obuhvata Plana duga je oko 200 m i predstavlja jugoistočnu granicu područja obuhvata.

U poprečnoj dispoziciji se sastoji od po jedne vozne trake za svaki smjer širine 3.0 m, s nogostupom širine 2.0 m s obje strane.

Na ovu prometnicu se priključuju ostale prometnice.

Pješačke površine

Pješačkepovršinesuprojektiranekaonogostupširine2.0 ms obje strane prometnice.

           

SNABDIJEVANJE VODOM

 

Vodovod tretiranog područja potrebno je izvršiti izgradnjom novog glavnog cjevovoda NO 100 i sekundarne mreže za napajanje građevina. Predviđeno je da se postojeći cjevovod iz ACC cijevi NO 80 koji prolazi budućim parkiralištem rekonstruira na navedeni način.

 

Na taj način omogućit će se uredno napajanje objekata vodom i napajanje protupožarnih hidranata i eventualno predviđenih vrtnih hidranata za održavanje zelenih površina.

 

U čvorovima glavnog cjevovoda na mjestima priključaka na njega, predviđa se ugradnja zasuna radi mogućnosti isključivanja pojedinih dionica u slučaju potrebe.

 

Cjevovod se odzračuje preko protupožarnih vanjskih nadzemnih hidranata, koji se na glavnom cjevovodu predviđaju sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.

 

Glavni cjevovod predviđa se od duktilnih tlačnih vodovodnih cijevi s potrebnim fazonskim komadima, s “Tyton” i “VRS” spojevima. Na cjevovodu se ugrađuje lijevanoželjezna armatura na prirubnicu, s ugradbenom garniturom pod lijevanoželjeznom kapom.

 

Ugradnja vodovodnih cijevi predviđe se na dubini od 1,10-1,20 m, na propisani način.

 

Priključni cjevovodi predviđaju se od pocinčanih vodovodnih cijevi o vodomjernih okana u zemljanom rovu, zaštićenih “dekorodal” trakom. Pred svakim potrošačem (groblje, koncesionari) predviđa se ugradnja vodomjernog okna s vodomjerom za mjerenje utroška vode.

 

Razvod vodovodne instalacije za potrebe održavanja groblja predviđa se od polietilenskih cijevi visoke gustoće (PEHD) spajanih elektrofuzijskim spojnicama. Na ovaj cjevovod vezuju se priključci za pojedine potrošače koji se predviđaju iz čeličnih pocinčanih cijevi. Na glavnim račvanjima cjevovoda predviđaju se betonska okna s kuglastim ventilima za mogućnost isključivanja pojedine grane iz uporabe u slučaju potrebe.

 

Kod svih daljnjih faza projektiranja i izvođenja instalacije, potrebno se je pridržavati svih važećih zakona i propisa, koji se odnose na ovu instalaciju, te uporabljeni materijal i oprema moraju se ugrađivati sukladno standardima i preporukama proizvođača.

 

 

 

ODVODNJA

 

Odvodnja fekalne kanalizacije s obrađenog područja predviđa se za građevinu za ispraćaj i pogon groblja u vodonepropusnu septičku jamu s periodičkim pražnjenjem u intervalima ne kraćim od 15 dana.

 

Planiranom kanalizacijom iz objekta predviđa se odvodnja svih zaprljanih otpadnih voda iz objekta. Kanalizacija se predviđa gravitacijska.

 

Predviđena je  oborinska kanalizacija za odvodnju parkirališta kao poseban sustav odvodnje, te se vodi do odvajača-separatora ulja prije izlijevanja u mješovitu kanalizaciju. Odvajač ulja je odobrene konstrukcije.

 

Separator objedinjuje tri stupnja prečišćavanja zauljene vode:

1.    stupanj – taložnik

2.    stupanj – lamelni separator

3.    stupanj – koascentni separator

 

Kao recipijent za prerađene otpadne vode predviđaju se upojni bunari.

 

          Na skretanjima i račvanjima kanala predviđaju se revizijska okna-šahtovi.

 

          Revizijska okna (šahtovi) predviđeni su svijetlog otvora 80x80  cm, dubine do          

           2.5 m, a 100x100 cm veće dubine . 

 

Trasu kanalizacijske mreže nastojati voditi osovinom prometnica. Poklopci na revizionim oknim su okrugli za odgovarajuće ispitno opterećenje.

 

Kanalizacijska mreža predviđa se od PVC cijevi za uličnu kanalizaciju s povećanom debljinom stjenke (tip SN-8).

 

Cijevi se polažu u zemljani rov sukladno standardima i preporukama proizvođača.

  

Kod svih daljnjih faza projektiranja i izvođenja instalacije, potrebno se je pridržavati svih važećih zakona i propisa, koji se odnose na ovu instalaciju.

 

TELEKOMUNIKACIJE

 

Općenito

Ovim planom se rješava povezivanje objekata na TK mrežu, prema procjenama potreba za ovakvu vrst objekata.

 

Planirana telekomunikacijska mreža

Prilikom definiranja kapaciteta pristupne TK mreže osiguravaju se kapaciteti za buduće potrebe korisnika za novim telekomunikacijskim uslugama, a u skladu sa svjetskim standardima.

 

 

Planirani kapaciteti

 

-Prostor pogona groblja

            1 tlk priključak

-Prodajni prostor

            1 tlk priključak

Ukupno:

            2 tlk priključaka

 

Uvjeti gradnje i opremanje TK mreže

 

Predviđena je tlk instalacija sa cijevima 2 x 50 mm.

Zdenci za uvod kabela u objekte su dimenzija 40x40x60 cm.

Udaljenosti prema drugim podzemnim instalacijama moraju zadovoljavati pozitivne propise.

Kabeli u kabelskoj kanalizaciji su tipa TK 59 M, promjera 0,4mm-pretplatnički kabeli.

 

ELEKTROENERGETIKA

 

Urbanistička podloga i elektroenergetska osnova

Kao podloga za proračun perspektivnog vršnog opterećenja planiranih objekata koriste se podaci o planiranim urbanističkim kapacitetima na području DPU-a.

Planirana je izgradnja centralnog objekta s: dvoranom za oproštaj, kapelicom, hladnjačama, prostorom za smještaj priručnog alata i opreme, te ostalih pratećih sadržaja za groblje.

U tablici je dan pregled planiranih urbanističkih kapaciteta i pripadajućih vršnih snaga.Ormari RP služe za pripremu i održavanje groblja i imaju privremeni karakter, osim napajanja centralnog objekta koji ima trajan karakter.

 

Potrošač

Ukupno vršno opterećenje

(kW)

Centralni objekt

12

El. ormari RP

izvod 1

15

El. ormari RP

izvod 2

15

El. ormari RP

izvod 3

15

Rasvjeta

 

1,5

Ukupno:

58,5

 

 

Vršno opterećenje na nivou DPU-a iznosi:

                        Pv=Pi x fi = 58,5 x 0,35 = 20,5 kW

 

Električna mreža 1 kV

 

Napajanje planiranog objekata vršiti će se iz postojeće niskonaponske mreže.Do objekta za oproštaj je položen kabel PP00-A 4x150 mm2. Taj kabel treba prerezati ugraditi kabelsku spojnicu i spojiti na planirani kabel kojim će se spojiti dislocirani ormar KPMO.

Za priključenje konzuma će se koristiti tipski kabeli tipa PP00-A 4x150 mm2 i PP00-A 4x25 mm2 koji će se polagati do el. razdjelnika.

Planirana mreža niskog napona, i priključak planiranog objekta je prikazano na situaciji u grafičkom prilogu.

Zaštita od previsokog napona dodira

Zaštita od previsokog napona dodira za planirane potrošače je predviđena sistemom TN zaštite.

Osnovni uvjet TN sistema zaštite je da minimalna struja jednopolnog kratkog spoja bude veća ili jednaka struji isključenja osigurača niskonaponskih izvoda u trafostanici.

I k1   ≥  k  x  I os

I k1 - jednopolna struja kratkog spoja (A)

k     - faktor osiguraća  (za rastalne  2,5)

I os  - nazivna struja osiguraća (A)

 

Osim zadovoljenja gornjeg uvjeta u instalacijama potrošača treba uvjetovati:

- posebni zaštitni i nul vodič ( TN-S sistem nulovanja )

-ugradnju strujne zaštitne sklopke (ZUDS-sklopka)

- mjere izjednačavanja potencijala

Također treba izvesti temeljni uzemljivač s kojim se povezuje nul vodič n.n. mreže.

Električna mreža javne rasvjete

Mreža javne rasvjete prometnice je planirana niskim rasvjetnim stupovima visine 6 m za zonu vjetra 3. Tip i vrsta rasvjetnih stupova i pripadnih rasvjetnih tijela, kao i precizni razmaci odredit će se prilikom izrade glavnog projekta javne rasvjete prometnice.Visina rasvjetnih stupova je 6 m, s izvorima svjetla NaV 70 W. Međusobna udaljenost rasvjetnih stupova je do 25 m. Svjetiljku odabrati prema svjetlotehničkim i estetskim kriterijima te prema tipizaciji gradske urbane opreme planiranog područja.

Napajanje rasvjete izvesti iz KRO-JR kabelom  PP00-A 4x25 mm2.

 

2.4.     Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina

 

2.4.1.  Uvjeti i način gradnje

 

Uvjeti uređenja prostora obuhvaćaju uvjete izgradnje građevina i uređaja prema Zakonu o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, te posebne uvjete proizašle iz drugih zakona.

 

Objekt odarnice, mrtvačnice i pogona groblja mora biti opremljen propisanom protupožarnom opremom i odgovarajućim upozoravajućim natpisima prema Zakonu.

 

Odvodnju otpadnih voda  (fekalnih i oborinskih) treba riješiti razdjelnim sustavom. Fekalnu kanalizaciju se može privremeno spojiti na vodonepropusnu septičku jamu, koja se mora povremeno prazniti, odnosno na mjesnu kanalizacijsku mrežu kad se izgradi.

Za odvodnju manipulativnih površina predviđa se uspostavljanje oborinske kanalizacije, koja se prije ispuštanja u tlo tretira u tipskom odvajaču masnoća.

 

Oborinsku kanalizaciju treba prije ispuštanja u tlo tretirati preko trostupanjskog odvajača masnoća.

 

 

2.5.     Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš

 

Na promatranoj lokaciji ne postoji problem vezan za zaštitu izvorišta pitke vode, odnosno sanitarnih zona zaštite.

Osim uobičajenih mjera zaštite predviđenih zakonima i standardima za ovakav tip i namjenu građevina, ne postoje karakteristične vrijednosti koje bi trebalo posebno zaštititi.

 

 

 

III.           ODREDBE ZA PROVOĐENJE

 

 

1.        Uvjeti određivanja namjene površina

 

Članak 1.

-       Detaljni plan uređenja groblja u Kninu ( u daljnjem tekstu Plan ), ukupne površine 7,138 ha, utvrđuje prostorno funkcionalne sklopove prema slijedećim namjenama:

 

groblje                                                                                  4,2261 ha

zaštitne zelene površine                                                  1,9001 ha                             parkiralište                                                                     0,5800 ha                             poslovna trgovačka                                                     0,0125 ha                             javna društvena namjena – prostor za ispraćaj                 0,0850 ha                             posebna namjena-odlagalište                                        0,0981 ha

      površine infrastrukturnih sustava                                               0,2362 ha

 

Namjena površina označena je u grafičkom dijelu elaborata: kartografski prikaz br.1 Detaljna namjena površina (mjerilo 1:500).

 

Uvjeti određivanja namjene površina određeni su temeljem Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Knina (1999.) i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Knina (2005.), temeljem značaja prostora i sukladno mogučnostima odabranog prostora.

 

            Generalnim urbanističkim planom Knina i njegovim izmjenama i dopunama plana, određena je za područje obuhvata Plana namjena: groblje.

 

Granice obuhvata Plana određene su i ucrtane na svim kartografskim prikazima Plana.

 

Članak 2.

Planom se utvrđuje zona groblja ukupne površine 4,2261 ha, na kojoj se predviđa proširenje groblja i uređenje postojećeg groblja.

 

Članak 3.

 

Planom se utvrđuje zona sa zaštitnim zelenim površinama ukupne površine 1,9001 ha.

            Površina ove namjene predstavlja zaštitu prema parcelama s individualnim stambenim objektima uz granicu groblja sadnjom visokog zelenila, zatim pokriva područje s vodom koja izvire u blizini i koja ostaje u svom prirodnom izgledu, i područje parkirališta.

 

Članak 4.

 

Planom se utvrđuje zona sa parkirališnim površinama ukupne površine 0,58 ha na kojoj je moguće parkiranje vozila za potrebe posjeta groblju i  pogreba.

 

Članak 5.

           

Planom se utvrđuje zona poslovne trgovačke namjene - prodaja cvijeća, svijeća i drugih potrebština ukupne površine 0,0125 ha.

 

Članak 6.

 

Planom se utvrđuje zona javne i društvene namjene – prostor za ispraćaj, ukupne površine 0,085 ha na kojoj je moguća gradnja objekata mrtvačnice, odarnice, prostora službe za održavanje groblja i vanjskog prostora za oproštaj.

 

Članak 7.

 

Planom se utvrđuje zona posebne namjene, ukupne površine 0,0981 ha, na kojoj je moguće organizirati odlaganje otpada i materijala potrebnog za gradnju groblja i drugih aktivnosti vezanih za gradnju groblja.

 

Članak 8.

 

Planomseutvrđujezonasprometnim površinamaukupnepovršine0,2362 ha. Određena je sabirna gradska ulica, pješačka komunikacija i nadstrešnica uz ugibalište postaje javnog gradskog prijevoza.

 

 

2.        Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina

 

Članak 9.

Planom su utvrđeni detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina zavisno od slijedećih elemenata:

-       veličine građevne čestice,

-       oblika parcele,

-       horizontalnih i vertikalnih gabarita građevine ( izgrađenost ),

-       ukupne brutto izgrađene površine građevne čestice,

-       prometne pristupačnosti parceli i građevini,

-       namjeni građevine,

-       smještaju građevina na građevnoj čestici,

-       oblikovanju građevina,

a prikazani su na:

-       kartografskom prikazu br. 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,

-       kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje,

-       kvantificiranim pokazateljima u:

I obrazloženje, 2. Plan prostornog uređenja, 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina.

 

 

 

2.1.        Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost i gustoća izgrađenosti)

 

Članak 10.

Planom je utvrđeno da su veličina i oblik građevnih čestica dani u kartografskom prikazu br.4: Uvjeti gradnje.

            Građevne parcele se formiraju cijepanjem postojećih katastarskih čestica.

            Formirane građevne parcele označene su brojevima od 1 do 10.   Površine građevina su očitane prema topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:500 te podliježu manjim korekcijama.

 

oznaka građ.                        br. katastarske          površina građ.

            parcele                                  čestice           parcele cca m2        kig                  kis

 

            br. 1                2162,  2150, 2171/1, 2160,            850                 1,00              1,40

                                   2148 i č.zgr. 832

 

            br. 2                6212, 937, 936                              372                   0,35

 

            br. 3                935, 936                                             32                  0,65

 

           

 

br. 4                2148, 936,935, 929,930,                            3288

                                    6212, 937, 947, 948, 949,

2223/1, 2227, 2237, 2238/1

                                                                                             

 

            br. 5                947,948, 929, 930, 931, 932,               12.782

                                   935, 936, 937, 946, 942, 945                                           

           

            br. 6                2227, 2148, 2223/1, 2146,                     17.711

                                   2147, 2150, 2151, 2237,

2229, 2156/1/2, 2162

 

            br. 7                2144, 2147, 2173, 2174, 2146,            11.590

                                 2237, 2151, 2172, 2171/1/2, 2162,

                                 2160, 2229, 2159, 2158, 2155/1/2,

                                 2156/1/2, 2223/1/2, 2238/1/2,

                                 2216/9/11, 2240, 2239

 

            br. 8                2216/8/9/10/11, 2222/2, 2223/1,            5.434

                                 2156/1/2, 2155/2, 2158, 2159,

                                 2162, 2163, 2160, 2161,

                                 2171/1/2,  2173, 2174                                                         

 

            br. 9                2222/1/2, 2219/1/2, 2156/1, 2155/3,      7.526

                                2158, 2159, 2162, 2163, 2161,

                                2171/1/2, 2173, 2174, 2216/8,2170           

         

           br.10               2216/7/8/10/11, 2219/2, 2222/1,          11.795

                                 2156/1, 2155/3, 2158, 2159, 2162,

                                 2157/8, 2163, 2184/1, 2168, 2170,

                                 2161,2171/1, 2175/1, 2174,

                                   2239, 2240, 2144, 2173, 2187/1,

                                   2223/2/1, 2227,2238/1/2               

 

 

2.2.        Veličina i površina građevina (ukupna brutto izgrađena površina građevine, visina i broj etaža)

 

Članak 11.

 

Planom su utvrđeni detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i građevina zavisno od slijedećih elemenata:

 

-       veličine građevne čestice,

-       oblika parcele,

-       koeficijenta izgrađenosti (kig),

-       koeficijenta iskorištenosti (kis),

-       prometne pristupačnosti parceli i građevini,

-       namjeni građevine,

-       smještaju građevina na građevnoj čestici,

-       oblikovanju građevina,

 

a prikazani su na:

 

-           kartografskom prikazu br. 3 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,

-           kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje,

 

 

-       kvantificiranim pokazateljima u:

 

I obrazloženje, 2. Plan prostornog uređenja, 2.2.1. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja površina i planiranih građevina.

 

Planom je utvrđeno da su veličina i oblik građevnih čestica dani u kartografskom prikazu br.4: Uvjeti gradnje.

 

Građevne parcele se formiraju cijepanjem postojećih katastarskih čestica.

 

Formirane građevne parcele označene su brojevima od 1 do 10.

 

Površine građevina su očitane prema topografsko-katastarskom planu u mjerilu 1:500 te podliježu manjim korekcijama.

 

Za građevine se primjenjuju slijedeći uvjeti:

 

kig – odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (zemljište pod građevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih dijelova građevine na građevnu česticu).

 

kis -  odnos ukupne (brutto) izgrađene površine građevine i površine građevne čestice.

 

Visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata.

 

Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki  uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

 

Podrum je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja.

 

Namjena površina utvrđena je u kartografskom prikazu br. 1 – Detaljna namjena površina.

 

Smještaj građevine na građevinskim parcelama dan je u kartografskom prikazu br. 4, Uvjeti gradnje.

 

Planom je utvrđeno da je smještaj građevine na građevinskim parcelama dan u kartografskom prikazu br. 4, Uvjeti gradnje.

 

Planom je utvrđeno da je na kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje, utvrđena maksimalna površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine, i na kartografskom prikazu br. 3 – Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina, utvrđena maksimalna površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine kao i katnost, kota prizemlja i maksimalna visina vijenca.

 

 

 

 

Bruto                                                                        max.visina

            oznakagrađ.                        izgrađena                                                                građevine

            parcele                      površina cca m2                  katnost                      do vijenca

 

            br. 1                            850                                            P+1                             8,0 m1

            br. 2                            125                                            P                                  3,5 m1

            br. 3                              20                                             P                                  3,5 m1

 

 

2.3.        Namjena građevina

 

Članak 12.

 

Planom je utvrđena namjena površina u kartografskom prikazu br. 4 – Uvjeti gradnje.

 

 

broj građevne parcele                               namjena građevine

 

            br. 1                                                   mrtvačnica i odarnica

            br. 2                                                   nadstrešnica postaje gradskog prijevoza

            br. 3                                                   prodaja cvijeća i svijeća

            br. 4                                                   sabirna cesta

            br. 5                                                   parkiralište

            br. 6                                                   grobno polje I

            br. 7                                                   grobno polje II

            br. 8                                                   grobno polje III

            br. 9                                                   grobno polje IV

            br. 10                                                 zaštitne zelene površine

 

 

 

2.4.        Smještaj građevine na građevnoj čestici

 

Članak 13.

 

Planom je utvrđeno da je smještaj građevine na građevinskim parcelama dan u kartografskom prikazu br. 4, Uvjeti gradnje.

 

 

Udaljenost građevnog                  Udaljenost gradivog

broj građevne          pravca od granice                           dijela čestice od granice

parcele                      građ. čestice                                    građ. čestice

 

            br. 1                            S = 0 m1                                           S = 0,0 m1

                                                                                                          J = 0,0 m1

                                                                                                           I = 0,0 m1

                                                                                                          Z = 0,0 m1

br. 2                           S = 2,5-3,1 m1                                 S = 2,5-3,1 m1

                                                                                                          J = 3,0 m1

                                                                                                          I = 2,5  m1

Z = 6,7-7,2 m1

 

            br. 3                            S = 0,5 m1                                        S = 0,5 m1

                                                                                                          I = 0,5 m1

                                                                                                          J =0,5 m1

                                                                                                          Z = 0,5 m1

 

 

2.5.       Oblikovanje građevina

 

Članak 14.

 

Planomjeutvrđeno oblikovanje građevine na parceli broj 1 (mrtvačnica i odarnica) na način da se ona sastoji od jednako važno tretiranog vanjskog dijela za oproštaj i same građevine mrtvačnice, odarnice i prostora za održavanje groblja.

            Građevina mrtvačnice i odarnice predstavlja ujedno i «vrata» ka novom dijelu groblja, jer se preko otvorenog prostora za oproštaj ostvaruje komunikacija ka novom dijelu groblja. Materijali, nagibi krovnih ploha i ostali oblikovni elemnti su slobodni u izboru i trebaju ostvariti dignitet primjeren tom sadržaju.

 

Građevina na parceli broj 2 (nadstrešnica postaje gradskog autobusnog prijevoza) treba se oblikovati suvremeno, od laganih materijala ili izabrati jednu od poznatih gotovih nadstrešnica koja svojim designom zadovoljava visoke estetske kriterije.

 

Građevina na parceli broj 3 (prodaja cvijeća i svijeća) treba se oblikovati zajedno s nadstrešnicom  koja skupa sa zatvorenim prostorom čini jedinstveni prostor.

 

 

2.6.       Uređenje građevnih čestica

 

Članak 15.

Planom se utvrđuje obveza uređivanja prostora građevnih čestica samo u skladu s namjenom utvrđenom u kartografskom prikazu u mj. 1:500 ( list br.1 ) – Detaljna namjena površina.

 

Uređena zelena površina ostvarit će se sadnjom visokog raslinja i grmova autohtonog dalmatinskog bilja (lavanda, kadulja, ružmarin).

 

Obvezatna je izgradnja nogostupa za pješake i sadnja visokog zelenila na parkiralištu. Izbor visokog zelenila u hortikulturnom uređenju treba biti takav da se ne nadmeće s postojećim zelenilom starog dijela groblja, i da ga svojom visinom ne nadmašuje.

 

Na rubnim područjima groblja u širini od najmanje 10 m, treba posaditi visoko zelenilo koje također neće konkurirati postojećem visokom zelenilu starog dijela groblja.

 

Pojedina polja groblja treba urediti sadnjom grmova prema hortikulturnom uređenju a posebnu pozornost treba posvetiti potpornim zidovima koje treba graditi s vidljivim kamenim licem.

 

Oko cijelog groblja planirane su ograde.

 

            Obvezatno se treba ostvariti veza groblja i planirane crkve Svetog Jakova.

 

3.    Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i

telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom

 

Članak 16.

  Planomseutvrđujedasvi infrastrukturni zahvati na području Plana moraju se obavljati tako da se prethodnim istraživanjima osigura ispravnost zahvata i onemogući narušavanje kakvoće tala bilo kakvim oštećenjima ili onečišćenjima.

U slučaju da se otkrije da preko planirane građevne parcele prolaze neki, do sada nepoznati, podzemni infrastrukturni vodovi, potrebno ih je preseliti uz obvezatno geodetsko snimanje tako predložene trase i njeno ucrtavanje u katastarske karte.

 

 

3.1.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja cestovne i ulične mreže

 

Članak 17.

Planomseutvrđujuprometne površine na području obuhvata Plana prikazane u kartografskom prikazu broj 2c. PROMETNA MREŽA, koji je izrađen u mjerilu 1:500 na topografsko-katastarskom planu izrađenom od poduzeća "Nivelir d. o. o." Split.

            Izgradnja i uređenje planiranih prometnica provest će se u skladu s pravilima sigurnosti u prometu, pravilima tehničke struke te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije.

Ovim Planom određene su zasebne građevne parcele za sabirnu gradsku ulicu i parkiralište.

 

 

3.1.1.   Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značaja

 

Članak 18.

Planom se utvrđuje da u obuhvatu ovog Plana nema glavnih gradskih ulica i cesta nadmjesnog značaja.

 

 

3.1.2.   Gradske i pristupne ulice

 

           Članak 19.

Planom je dano idejno rješenje  planirane prometnice na području obuhvata i onih koji se na njih nadovezuju. Podaci su dati u Kartografskom prikazu broj 2C PROMETNA MREŽA i u tekstu Plana, poglavlje 2.3.

 

Članak 20.

Planom se utvrđuje završni sloj kolnika ulice od sitnozrnog asfaltbetona debljine 4,0 cm na nosivom bitumeniziranom sloju na tucaničkoj podlozi, a također potreba izvedbe horizontalne i vertikalne signalizacije kolnih prometnica.

 

 

3.1.3     Površine za javni prijevoz (pruge i stajališta)

 

Članak 21.

 

Planom se utvrđuje ugibalište s nadstrešnicom na planiranoj postaji gradskog javnog autobusnog prijevoza. 

 

 

3.1.4.   Javna parkirališta (rješenje i broj mjesta)

 

              Članak 22.

 

Planom se utvrđuje da su  predviđena 220 mjesta za parkiranje.

3.1.5.   Javne garaže (rješenje i broj mjesta)

 

Članak 23.

 

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema javnih garaža.

 

 

3.1.6.   Biciklističke staze

 

Članak 24.

 

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema biciklističkih staza.

 

 

3.1.7.   Trgovi i druge veće pješačke površine

 

Članak 25.

 

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema trgova i drugih većih pješačkih površina.

 

 

3.2.     Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže

 

Članak 26.

 

Planom se utvrđuje da će se cjelokupna prometna mreža u obuhvatu Plana graditi i opremati u skladu s mogućnostima Grada Knina i u skladu s rješenjima Plana danim u tekstualnom dijelu, poglavlje 2.3 i u Kartografskom prikazu broj 2C. PROMETNA MREŽA.

 

 

3.3.      Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne infrastrukturne mreže i radova unutar prometnih i drugih javnih površina

 

Članak 27.

Planom se utvrđuje izgradnja vodovodne mreže koja se veže na postojeću mrežu u svemu prema kartografskom prikazu ( list br.2b ) – Komunalna infrastrukturna mreža – vodoopskrba.

             Postojeća vodovodna mreža treba se rekonstruirati tako da se izgradi novi glavni cjevovod NO 100 i sekundarna mreža za napajanje građevina, ćime će se osigurati uredno napajanje objekata vodom i protupožarnih hidranata.

U čvorovima glavnog cjevovoda, na mjestima priključaka na njega, predvidjeti ugradnju zasuna radi mogučnosti isključivanja pojedinih dionica u slučaju potrebe.

Cjevovod se treba odzračivati preko protupožarnih vanjskih nadzemnih hidranata koji čine hidrantsku mrežu za gašenje požara.

 Vodovodne cijevi položiti na dubini od 110 – 120 cm.

Glavni cjevovod izgraditi od duktilnih tlačnih vodovodnih cijevi s potrebnim fazonskim komadima s odgovarajućim spojevima. Na cjevovodu ugraditi lijevanoželjeznu armaturu na prirubnicu, s ugradbenom garniturom pod ljevanoželjeznom kapom.

            Priključne cjevovode predvidjeti od pocinčanih vodovodnih cijevi. Pred svakim potrošaćem predvidjeti ugradnju vodomjernog okna s vodomjerom za mjerenje utroška vode.

Razvod vodovodne instalacije za potrebe održavanja groblja izraditi od polietilenskih cijevi visoke gustoće, spajanih elektrofuzijskim spojnicama. Priključke na pojedine potrošaće izvesti od čeličnih pocinčanih cijevi. Na glavnim račvanjima cjevovoda predvidjeti betonska okna s kuglastim ventilima za mogućnost isključivanja pojedine grane iz uporabe.

 

Članak 28.

Planom se utvrđuje izgradnja kanalizacijske mreže. Odvodnju fekalne kanalizacije  kao i svih zaprljanih voda, za građevinu s odarnicom izvesti u vodonepropusnu septičku jamu s periodičkim pražnjenjem u intervalima ne kračim od 15 dana.

Oborinsku vodu s parkirališta odvesti oborinskom kanalizacijom kao zasebni sustav odvodnje. Prije izlijevanja u mješovitu kanalizaciju, vodu tretirati preko odvajača-separatora ulja. Separator treba objediniti tri stupnja prečišćavanja zauljene vode: 1. taložnik; 2. lamelni separator i 3. stupanj – koascentni separator. Kao recipijent za prerađene otpadne vode predvidjeti upojne bunare.

Na skretanjima i račvanjima kanala predvidjeti revizijska okna – šahtove, svijetlog otvora 80x80 cm, dubine do 2,5 m, a 100x100 cm za veće dubine.

Trasu kanalizacijske mreže voditi osovinom prometnice. Poklopci na revizionim oknima su okrugli, za odgovarajuće ispitno opterećenje.

Kanalizacijsku mrežu izgraditi od PVC cijevi za uličnu kanalizaciju s povećanom debljinom stijenke. Cijevi položiti u zemljani rov sukladno standardima i preporukama proizvođaća.

 

Članak 29.

Planom se utvrđuje izgradnja elektroenergetske infrastrukture i to niskonaponske električne kabelske mreže priključenjem na postojeću niskonaponsku mrežu.

Za napajanje električnom energijom planiranih objekata potrebno je izvršiti slijedeće:

-Izgraditi kabelski rasplet niskog napona za napajanje planiranih ormara, polaganjem kabela 1 kV, tip PP00-A4x150 mm2 i PP00-A4x50 mm2.

-ugraditi na prikladnom mjestu ormar KPMO.

-prekinuti postojeći napojni kabel, ugraditi kabelsku spojnicu te napojiti dislocirani ormar KPMO.

-Od KRMO-a do razdjelnika RP polagati tipske kabele PP00-A 4x25, (50) mm2.

-dubina kabelskih kanala iznosi 0,8m u slobodnoj površini ili nogostupu, a pri prijelazu kolnika dubina je 1,2m.

-širina kabelskih kanala ovisi o broju i naponskom nivou paralelno položenih kabela.

-na mjestima prijelaza preko prometnica kabeli se provlače kroz PVC cijevi promjera F110, F160, ovisno o tipu kabela (JR, NN).

 

-prilikom polaganja kabela po cijeloj dužini kabelske trase obavezno se polaže uzemljivačko uže Cu 50mm2.

-elektroenergetski kabeli se polažu, gdje god je to moguće, u nogostup prometnice stranom suprotnom od strane kojom se polažu telekomunikacijski kabeli. Ako se moraju paralelno voditi obavezno je poštivanje minimalnih udaljenosti (50 cm). Isto vrijedi i za međusobno križanje s tim da kut križanja ne smije biti manji od 458

 

-Izgraditi javnu rasvjetu prometnice.

-rasvjetne stupove i svjetiljke odabrati visine 6 m.

-napojni kabel rasvjetnih stupova je PP00-A4x25 mm2.

Uz kabel polagati i uzemljivačko uže Cu 50 mm2.

           

 

4.           Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina

 

Članak 30.

 

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog plana nema javnih zelenih površina.

 

 

 

 

5.           Uvjeti uređenja posebno vrijednih i/ili osjetljivih cjelina i građevina

 

Članak 31.

Planom se utvrđuje da unutar obuhvata ovog Plana nema posebno vrijednih cjelina i/ili građevina.

 

 

6.         Uvjeti i način gradnje

 

Članak 32.

PlanomseutvrđujedajeprilikomprojektiranjaiizvođenjaradovapotrebnoispunitisveuvjeteizgradnjegrađevinaiuređajapropisaneZakonomoprostornomuređenju, Zakonomogradnji, teposebneuvjeteproizašleizdrugihzakonaito:

 

-       Odvodnju otpadnih voda (fekalnih i oborinskih) treba riješiti razdjelnim sustavom. Fekalnu kanalizaciju se može privremeno spojiti na vodonepropusnu septičku jamu, koja se mora povremeno prazniti, odnosno na mjesnu kanalizacijsku mrežu kad se izgradi.

-       Za odvodnju manipulativnih površina predviđa se uspostavljanje oborinske kanalizacije, koja se prije ispuštanja u tlo tretira u tipskom odvajaču masnoća.

-       Oborinsku kanalizaciju treba prije ispuštanja u tlo tretirati preko trostupanjskog odvajača masnoća.

-       Prije početka građenja potrebno je ishoditi vodopravne uvjete i vodopravnu suglasnost ( Zakon o vodama, čl. 126, st. 1 )

-       Prije početka građenja potrebno je ishoditi sanitarnu suglasnost.

-       Prije početka građenja potrebno je ishoditi elektroenergetsku suglasnost.

 

Prilikom projektiranja potrebno je u potpunosti poštivati

-       Pravilnik o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

 

Posebni uvjeti građenja iz područja zaštite od požara uvjetuju slijedeće:

 

I Mjere zaštite od požara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima

 

II Izraditi prikaz predviđenih mjera za zaštitu od požara.

 

III U glavnom projektu, unutar programa kontrole i osiguranja kvalitete, navesti norme i propise prema kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenih proizvoda i opreme glede zaštite od požara, utvrditi odredbe primijenjenih propisa i normi u svezi osiguranja potrebnih dokaza kvalitete ugrađenih konstrukcija, proizvoda i opreme, kvalitete radova, stručnosti djelatnika koji su tu ugradnju obavili, kao i potrebnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti.

 

IV Ishoditi suglasnost Policijske uprave Šibensko-kninske kojom se potvrđuje da su u glavnom projektu predviđene propisane i posebnim uvjetima građenja tražene mjere zaštite od požara.

 

 

7.         Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i

ambijentalnih vrijednosti

 

Članak 33.

Planom se utvrđuje da unutar granica obuhvata ovog plana nema zaštićenih prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti.

 

8.         Mjere provedbe plana

 

Članak 34.

Planom je utvrđena faznost provedbe Plana. Kao preduvjet realizaciji plana je izgradnja infrastrukture ( vodovoda, kanalizacije, elektroopskrbe i telekomunikacijskih instalacija ).

 

 

9.    Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

 

Članak 35.

Planom se utvrđuje da je planiranom izgradnjom komunalne infrastrukture i hortikulturnim i parternim uređenjem, poštivanjem postojećih zakona i propisa, ostvarena najvažnija mjera sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš.

Napromatranojlokacijinepostojiproblemvezanzazaštituizvorištapitkevode, odnosnosanitarnihzonazaštite.

Radi sprječavanja negativnih utjecaja komunalne infrastrukture na okoliš poduzete su slijedeće mjere:

-       odabran je mješoviti sustav kanalizacije,

-       odabran trostupanjski odvajač masnoća prije upuštanja oborinske kanalizacije u tlo,

-       osigurana kvalitetna vodoopskrba.

 

Osim uobičajenih mjera zaštite predviđenih zakonima i standardima za ovakav tip i namjenu objekta, ne postoje karakteristične vrijednosti koje bi trebalo posebno zaštititi.

Svojom brojnošću i samom činjenicom fizičke prisutnosti u gotovo svim dijelovima zone plana, elektroprivredni objekti automatski negativno doprinose općem korištenju i oblikovanju prostora, koje nažalost nikakvim mjerama nije moguće potpuno eliminirati, već ih je primjenom odgovarajućih tehnologija i tehničkih rješanja moguće svesti na manje i prihvatljivije iznose, što je primjenjeno i u ovom rješenju sustava elektroopskrbe u maksimalno mogućem opsegu.

U tom kontekstu mogu se navesti najvažnije mjere spriječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš: 

Niti jedan od postojećih i planiranih elektroprivrednih objekata na području obuhvata plana nije iz skupine tzv. aktivnih zagađivača prostora.

Primjenom kabelskih (podzemnih) vodova višestruko se povećava sigurnost napajanja potrošača, uklanja se opasnost od dodira vodova pod naponom i uklanja se vizualni utjecaj nadzemnih vodova na okoliš.

Primjenom kabelskih radvodnih ormarića (KRO) i kabelskih priključnih ormarića izrađenih od poliestera bitno se produljuje njihov vijek trajanja, poboljšava vizualna prihvatljivost i povećava sigurnost od opasnih napona dodira.

Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije treba propisno uzemljiti i izvršiti oblikovanje potencijala u neposrednoj blizini istih kako bi se eliminirale potencijalne opasnosti za ljude i životinje koji povremeno ili trajno borave u njihovoj blizini.

 

 

9.1.        Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

 

Članak 36.

 

PlanomseutvrđujedaunutarobuhvataovogPlananemaplaniranihrekonstrukcijagrađevina čijajenamjenaprotivnaplaniranojnamjeni.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
Ok Decline